تبلیغات در گوگل

۲۰۰۰ بات
  • ۵۰۰ نفر متوسط ورود کاربر
۳۰۰۰ بات
  • ۷۵۰ نفر متوسط ورود کاربر
۵۰۰۰ بات
  • ۱۲۵۰ نفر متوسط ورود کاربر
۸۰۰۰ بات
  • ۲۰۰۰ نفر متوسط ورود کاربر
۱۰۰۰۰ بات
  • ۲۵۰۰ نفر متوسط ورود کاربر
۲۰۰۰۰ بات
  • ۵۰۰۰ نفر متوسط ورود کاربر
۴۰۰۰۰ بات
  • ۱۰۰۰۰ نفر متوسط ورود کاربر
۶۰۰۰۰ بات
  • ۱۵۰۰۰ نفر متوسط ورود کاربر